Lakeland Magic vs. Salt Lake City Stars

Salt Lake City Stars Lakeland Magic